EVROPSKI TEDEN VODIKA 2020

Evropski teden vodika je mednarodni dogodek, ki sta ga novembra 2020 organizirala Združenje za gorivne celice in vodik  (FCH JU) in Direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (DGGROW) v Bruslju. Rdeča nit dogodka je bil čisti vodik, ki je postavljen v središče evropskega zelenega dogovora kot ključen element razogljičenja številnih gospodarskih sektorjev in prehoda v zeleno energijo.

Zgodovina srečevanja deležnikov, ki delujejo na področju gorivnih celic in vodikovih tehnologij v evropskem prostoru sega v leto 2008, ko je bilo ustanovljeno Združenje za gorivne celice in vodik. Povezali so se  tedaj ključni igralci iz gospodarstva in raziskovanja na lokalni, nacionalni in evropski institucionalni ravni s ciljem umestiti gorivne celice in vodik tako v evropski kontekst kot tudi v nastajajočo globalno industrijo ter pokazati zavezanost pridruženih deležnikov skupnemu cilju mobilizacije visokih javnih in zasebnih naložb za uvajanje tehnologij vodika in gorivnih celic v Evropi. FCH JU kot javno-zasebno partnerstvo podpira raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti na področju gorivnih celic in tehnologij vodikove energije v Evropi. Njegov cilj je pospeševanje uvajanja teh tehnologij na trg in uresničevanje njihovega potencial kot instrumenta za doseganje čistega – brezogljičnega energetskega sistema.

Vrsti vsakoletnih zasedanj skupščine je leta 2014 sledil prvi deležniški forum, ki je bil priložnost za industrijo in oblikovalce politik, da pokažejo kako obstoječe FCH JU partnerstvo prispeva k evropskim energetskim in prometnim ciljem. V luči izjemnega potenciala, ki se ga pripisuje čistim vodikovim tehnologijam in gorivnim celicam, in julija 2020 sprejeti vodikovi strategiji EU, je bil v novembru v virtualni obliki izpeljan prvi Evropski teden vodika.

Serija dogodkov, ki so potekali v Evropskem tednu vodika 2020, je temeljila na osrednji vlogi vodika pri doseganju zaveze EU, da postane prva ogljično nevtralna celina do leta 2050. Vrhunec tedna je bil Evropski forum o vodiku, posvečen vzpostavitvi Evropskega zavezništva za čisti  vodik (European Clean Hydrogen Allinace – ECHA), ki povezuje industrijo, raziskovalne institucije, nacionalne in regionalne organe, civilno družbo in Evropsko investicijsko banko in bo pripravilo program naložb za povečanje obsega proizvodnje in podpiralo povpraševanje po čistem vodiku v EU. ECHA je bilo ustanovljena v sklopu nove evropske industrijske strategije marca 2020, in v podporo uresničevanju strategije za vodik ter predstavljata nov program naložb za čisto energijo v skladu s Komisijskim svežnjem za okrevanje. Načelom in ciljem zavezništva sta se zavezala tudi Kemijski inštitut (KI), vodilni partner projekta H2GreenTECH, in projektni partner TU Graz, Inštitut za kemijski inženiring in okoljsko tehnologijo. S pristopom k zavezništvu želita tudi v okviru projekta H2GreenTECH prispevati k ambicioznejši  uvedbi vodikovih tehnologij v EU do leta 2030, ki bo združevala obnovljivo in nizkoogljično proizvodnjo vodika, povpraševanje v industriji, mobilnosti in drugih sektorjih ter prenos in distribucijo vodika.

Evropski forum o vodiku je, tako kot celotni letošnji dogodek, potekal v virtualni obliki 26. in 27. novembra. Forum sta organizirala GD GROW ter FCH JU v partnerstvu organizacijama Hydrogen Europe in Hydrogen Europe Research. Partnerji projekta H2GreenTECH smo prvotno načrtovali predstavitev projekta in trenutnih projektnih aktivnosti strokovni javnosti v obliki predstavitve/posterja, ob spremenjenem formatu dogodka, pa sta se vodja projektov na obeh institucijah, dr. Blaž Likozar (KI) in dr. Viktor Hacker (TU Graz) udeležila več srečanj s predstavniki iz različnih organizacij, ki delujejo na področju vodika in vodikovih tehnologij ter iskala sinergije s podobnimi centri v Evropi.

Pripravila: Petra Props, projektna koordinatorka na Kemijskem inštitutuLanguage