Projekt H2GreenTech

O projektu

Projekt krepi regionalno sodelovanje ter raziskave in inovacije na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, razvojnih in raziskovalnih (R&R) centrov in visokošolskim izobraževanjem.

Hydrogen center

Izboljšati dostop in rabo raziskovalne infrastrukture vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji z vzpostavitvijo enotne vstopne točke HYDROGEN CENTER za podjetja, raziskovalce in študente, z jasno strategijo delovanja in akcijskim načrtom do leta 2025.

R&R projekti

Krepiti kompetence akterjev z izvajanjem skupnih čezmejnih projektov R&R vodikovih tehnologij v okviru vzpostavitve treh demonstracijskih modelov za praktičen prikaz razvitih prototipov in izobraževalnega modula.

Nizkoogljičnost

Izboljšati čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami z razvojem Akcijskega načrta za spodbujanje nizkoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji z zavezo k izvajanju načrta in diseminacije.

Interreg SI-AT projekt

partnerji iz Slovenije in Avstrije
H2GreenTECH je Interreg SI-AT projekt na Štajerski gospodarski zbornici, ki združuje 3 partnerje iz Slovenije ter 4 partnerje iz Avstrije. Projekt krepi regionalno sodelovanje ter raziskave in inovacije na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, razvojnih in raziskovalnih (R&R) centrov in visokošolskim izobraževanjem.

HYDROGEN CENTER

Enotna vstopna točka
Cilj konzorcija je okrepiti podjetja z mreženjem in izmenjavo znanj v okviru močne mreže HYDROGEN CENTER. Omogočiti želimo dostopnost infrastrukture za mala in srednje velika podjetja z enotno vstopno točko HYDROGEN CENTER za dostop do okvirnih, raziskovalnih in analitičnih tehnologij, ki bodo spodbudila razvoj in rast tega regionalnega sektorja.
Želimo združiti naše regionalne prednosti in tehnološka znanja za vzpostavitev sektorja vodikove tehnologije na območju Štajerska-Gradiščanska-Koroška v Sloveniji in Avstriji. Projekt se je začel s 1.3.2020, traja pa 30 mesecev. Glavni partner projekta je Kemijski inštitut iz Ljubljane.

PARTNERJI PROJEKTA

Vodilni partner

Projektni partnerji

Ta projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.Language