Projekt H2GreenTech

Vodikov center

Krepimo regionalno sodelovanje na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem.

ENOTNA VSTOPNA TOČKA – HYDROGEN CENTER

Projekt H₂GreenTECH na čezmejnem območju Interreg Slovenija – Avstrija izpostavlja medregionalni potencial za trajnostno, zeleno, krožno in nizkoogljično gospodarstvo, ki ga lahko doseženo z uvajanjem novih, čistih, inovativnih tehnologij, kamor se uvrščajo vodikove tehnologije.

V čezmejnem območju delujejo številne vrhunske raziskovalne in razvojno – tehnološke organizacije ter univerze, ki se ukvarjajo z razvojem vodikovih tehnologij in pogosto delujejo nepovezano in razdrobljeno.

V namen bolj poglobljenega sodelovanja in povezovanja, krepitve kritične mase zmogljivosti na področju vodika in vodikovih tehnologij bo na tem območju vzpostavljena trajnostna, čezmejna raziskovalno – industrijska mreža v obliki Hydrogen centra.

Delovanje centra s sedežem in kontaktno pisarno v Mariboru koordinira Štajerska gospodarska zbornica, partnerica projekta H₂GreenTECH. Sodelovanje v centru bo brezplačno, odprto za različne potencialne deležnike, kot so MSPji, in druga velika podjetja, razvojno-raziskovalne organizacije s svojimi laboratoriji, centri odličnosti, izobraževalne institucije, novo nastala podjetja (start-upi), raziskovalci, študenti in drugi posamezniki s programskega območja, ki s svojim strokovnim, razvojnim in raziskovalnim delom, znanji, kompetencami in izkušnjami bistveno prispevajo k razvoju prebojnih vodikovih tehnologij in njihovi večji uporabi v čezmejnem območju in širše. Namen je, da se v centru povežejo regionalne prednosti raziskovalnega in razvojnega potenciala za delovanje sektorja vodikovih tehnologij in podjetjem omogoči dostop do infrastrukture ter novih razvojnih znanj in tehnoloških dosežkov.

Hydrogen center bo deloval kot enotna vstopna točka v sodelovanju s strokovnimi podpornimi točkami na lokacijah: Ljubljana (odgovoren Kemijski inštitut), Gradec (odgovorna Tehniška univerza Gradec) in Beljak (odgovorna Visoka strokovna šola na Koroškem ). Vsi podatki in aktualne informacije bodo podani na spletni strani projekta H₂GreenTECH in Hydrogen centra.

 Language