Strategija za vodik za podnebno nevtralno Evropo

Strategija EU za vodik bo spodbudila čisto proizvodnjo vodika v Evropi. Da bi Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna, mora preoblikovati svoj energetski sistem, ki predstavlja 75 % emisij toplogrednih plinov v EU. Vodik se lahko uporablja kot surovina, gorivo ali nosilec energije pri prenosu in shranjevanju ter ima številne možne načine uporabe, ki bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov v industriji, prometu, energetiki in gradbeništvu. Pričakuje se, da bo zeleni vodik imel ključno vlogo pri razogljičenju sektorjev, kjer druge možnosti morda niso izvedljive ali so dražje. To vključuje težke in dolge prometne in energetsko intenzivne industrijske procese.

Vodik predstavlja manj kot 2 % sedanje porabe energije v Evropi in se v glavnem uporablja za proizvodnjo kemičnih izdelkov, kot so plastika in gnojila (96 % te proizvodnje vodika se proizvede z zemeljskim plinom in v tem procesu se oddajajo znatne količine emisij CO2). Vodik pa se lahko proizvaja tudi iz obnovljivih virov energije (tako imenovan obnovljivi ali zeleni vodik).

Obnovljivi ali zeleni vodik:

Obnovljivi „zeleni“ vodik se lahko proizvede v elektrolizatorjih na način, da se voda s pomočjo obnovljive električne energije razdeli na kisik in vodik. Obnovljivi vodik se lahko nato uporablja za proizvodnjo industrijskih izdelkov, kot so zelena gnojila in zeleno jeklo. Uporablja se lahko tudi v sektorju mobilnosti, zlasti pri težkih prevozih in prevozih na dolge razdalje. Združljiv je tudi z elektroenergetskim sektorjem, v katerem vedno bolj prevladuje proizvodnja energije iz obnovljivih virov, ki zagotavlja dolgoročno in obsežno shranjevanje ter prožnost energetskega sistema. Obnovljivi vodik lahko torej pomaga uravnotežiti ponudbo in povpraševanje po električni energiji v izoliranih ali samostojnih regijah EU ali za posebne in lokalne namene, osredotočene v mestu ali na območju z omejenim dostopom. V načrtu za oživitev gospodarstva Evropske komisije „EU naslednje generacije“ je vodik naveden kot naložbena prednostna naloga za spodbujanje gospodarske rasti in odpornosti, ustvarjanje lokalnih delovnih mest in utrditev vodilnega položaja EU v svetu.

Strategija EU za integracijo energetskega sistema:

Strategija EU za integracijo energetskega sistema bo začrtala vizijo za oblikovanje pametnejšega, bolj integriranega in optimiziranega energetskega sistema, kjer bodo lahko vsi sektorji v celoti prispevali k razogljičenju. Glavni stebri strategije EU za integracijo energetskega sistema so:

  1. „Krožni“ energetski sistem, katerega jedro je energetska učinkovitost. Strategija bo opredelila konkretne ukrepe za uporabo načela „energetska učinkovitost na prvem mestu“ in za učinkovitejšo uporabo lokalnih virov energije v stavbah in skupnostih. Strategija pojasnjuje pomemben potencial pri ponovni uporabi odpadne toplote z industrijskih lokacij, podatkovnih centrov ali drugih virov ter energije, proizvedene iz bioloških odpadkov ali v čistilnih napravah.
  2. Večja neposredna elektrifikacija končnih sektorjev. Energetski sektor ima največji delež obnovljivih virov, zato lahko EU elektriko uporablja povsod, kjer je to mogoče; na primer za toplotne črpalke v stavbah, električna vozila v prometu ali električne peči v nekaterih panogah. Mreža milijon polnilnih mest za električna vozila bo med vidnimi rezultati, skupaj s širitvijo sončne in vetrne energije.
  3. Čista goriva, kjer je elektrifikacija težavna. Sem spadajo obnovljivi vodik, trajnostna biogoriva in bioplin. Evropska komisija bo predlagala tudi nov sistem razvrščanja in certificiranja za obnovljiva in nizkoogljična goriva.

Vodik bo torej pomemben element te strategije, vendar njegova ključna vloga in širši obseg zahtevata poseben pristop. Ta pristop je strategija EU za vodik.

Strategija EU za vodik:

V okviru prej navedene strategije je Evropska komisija 8. julija 2020 vzporedno s strategijo za integracijo energetskega sistema sprejela novo posebno strategijo za vodik v Evropi. Združila bo različna področja delovanja, od raziskav in inovacij prek proizvodnje in infrastrukture do mednarodne razsežnosti. Nova vodikova strategija (kratko: strategija) bo proučila potencial čistega vodika za stroškovno učinkovit postopek razogljičenja gospodarstva EU v skladu s ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050, določenim v evropskem zelenem dogovoru. Prav tako bi morala prispevati k okrevanju po gospodarskih učinkih covida-19. Strategija bo proučila ukrepe za podporo proizvodnji in uporabi čistega vodika, s posebnim poudarkom na vključevanju obnovljivega vodika. Za postopen prehod bo potreben postopni pristop, ki je razviden na spodnji sliki:

Slika: Evropska pot do vodika (Vir)

Nekateri sektorji bodo v prihodnosti verjetno še naprej odvisni od vnetljivih goriv za različne namene. To pomeni, da ogljično nevtralne ambicije EU verjetno ne bo mogoče doseči samo z večjo uporabo elektrifikacije. Ena od možnih rešitev je pretvorba obnovljivih virov energije v vodik, saj predelani vodik zagotavlja visoko kakovost toplote, ki jo lahko uporabimo v prometu kot gorivu, v industriji kot material in v kmetijstvu za gnojila. Potencial shranjevanja vodika je še posebej koristen za električna omrežja, saj vodik omogoča ohranitev obnovljivih virov energije, ne samo v velikih količinah, temveč tudi za daljše obdobje. To pomeni, da lahko vodik pomaga izboljšati prožnost energetskih sistemov z uravnoteženjem ponudbe in povpraševanja, kadar je proizvodnje električne energije preveč ali premalo. To bo pripomoglo tudi k večji energetski učinkovitosti po vsej Evropi.

 Vodik se bo v Evropi spodbujal na različne načine:

  • Proizvodnjo čistega vodika je treba povečati z ustvarjanjem trajnostne industrijske vrednostne verige.
  • EU mora povečati povpraševanje po čistem vodiku, ki izhaja iz industrijske uporabe in tehnologij mobilnosti.
  • Čisti vodik potrebuje podporni okvir, dobro delujoče trge in jasna pravila ter posebno infrastrukturo in logistično mrežo.
  • Spodbujanje raziskav in inovacij na področju vodikovih tehnologij kot čiste energije je ključnega pomena.
  • V Evropi bomo zagotovili možnosti sodelovanja s sosednjimi državami in regijami EU ter si prizadevali za vzpostavitev svetovnega trga z vodikom.
  • Evropsko zavezništvo za čisti vodik bo pomagalo zgraditi zanesljiv naložbeni načrt.

Prednostna naloga EU je razvoj čistega vodika, proizvedenega iz obnovljivih virov energije, predvsem vetrne in sončne energije, kar je dolgoročno gledano možnost, ki je najbolj združljiva s ciljem podnebne nevtralnosti EU. Vendar pa so kratkoročno in srednjeročno potrebne druge oblike nizkoogljičnega vodika, da se hitro zmanjšajo emisije obstoječe proizvodnje vodika in pomembno podpre razvoj sprejemljivega trga. Da bi usmerila podporo na najčistejše razpoložljive tehnologije, si bo Evropska komisija prizadevala za uvedbo celovite terminologije in certificiranja, da bi opredelila obnovljive in druge oblike vodika. Temeljila bo na emisijah ogljika v življenjskem ciklu, zasidranih v obstoječi podnebni in energetski zakonodaji ter v skladu s taksonomijo EU za trajnostne naložbe.

Raziskovalne pobude:

EU prav tako spodbuja več raziskovalnih in inovacijskih projektov o vodiku v okviru programa Obzorje 2020. Te projekte upravlja Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (FCH JU), skupno javno-zasebno partnerstvo, ki ga podpira Evropska komisija. Evropska komisija in FCH JU sta pridružitvena partnerja v Hydrogen Europe, evropskem združenju za vodik in gorivne celice. Hydrogen Europe spodbuja vodik kot dejavnik družbe brez emisij.

Viri za ta članek:

 Spletna povezava do uradnega dokumenta: Strategija za vodik za podnebno nevtralno Evropo

Pripravil: Dejan Tasić, mag. inž. energ., projektni koordinator pri Štajerski gospodarski zborniciLanguage