Predstavitev H₂GreenTECH demonstracijskega modela Tehniške Univerze v Gradcu na konferenci »new ERA«

26. in 27. novembra 2021 je v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU na Brdu pri Kranju potekala konferenca Evropskega raziskovalnega prostora (European Research Area – ERA) – »New ERA – Towards a Responsible Knowledge Driven Society of the 3rd Millennium«. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), organizator konference in projektni partner HGreenTECH, je k udeležbi povabil tudi Tehniško univerzo iz Gradca, ki je predstavila HGreenTECH demonstracijski model.

Osrednji del stojnice na konferenci je predstavljal pilotni projekt zelenega vodika, ki ga vodi Nemčija v okviru tria predsedovanja Svetu EU. Na isti stojnici smo predstavljali tudi dosežke projekta H2GreenTECH. Dve mladi raziskovalki iz Inštituta za kemijski inženiring in okoljsko tehnologijo (Institute of Chemical Engineering and Environmental Technology – CEET), ki deluje v sklopu Tehniške univerze Gradec, sta predstavili demonstracijski model gorivne celice na zeleni vodik,  ki so ga razvili kot partnerji v projektu H2GreenTECH. Predstavljeni model je eden od treh, razvijata ga tudi Kemijski inštitut in Koroška univerza aplikativnih znanosti (Carinthia University of Applied Services – CUAS). Demonstracijski modeli v obliki manjših mobilnih enot bodo omogočili praktične prikaze na čim širšem programskem območju, podjetjem in ostalim deležnikom pa testiranje svojih gorivnih celic in metodologij. S praktičnim prikazom možnosti delovanja vodika namesto fosilnih goriv bodo uporabljeni v izobraževalne namene in pri laboratorijskih vajah študentov. Projektni partner CUAS v hkrati z demonstracijskim modelom pripravlja tudi izobraževalni koncept in vsebino na področju vodikovih tehnologij, ki ga bodo zainteresirana visokošolska izobraževalna središča v Sloveniji in Avstriji lahko vključila v svoje kurikulume.

Cilj Evropskega raziskovalnega prostora (ERP) je na območju EU oblikovati enoten trg za raziskave, inovacije in tehnologijo. ERP je bil vzpostavljen leta 2000 in prispeva h krepitvi raziskav in inovacij v EU s spodbujanjem prostega kroženja raziskovalcev in znanja ter usklajevanja nacionalnih politik in programov na področju raziskav. Leta 2018 se je na pobudo Sveta EU pričela prenova ERP s ciljem povečati splošno odpornost Evrope in dvigniti konkurenčnost ter izvesti zeleni in digitalni prehod.

Konferenca »New ERA«, ki je potekala v sklopu slovenskega predsedovanju Svetu EU,  je bila v duhu prenove  ERP usmerjena v medsektorsko sodelovanje s ključnimi deležniki ter razumevanje njihovih potreb in ključnih izzivov pri izvajanju novo oblikovanih ERA predlogov. Izsledki konference so dostopni na tej povezavi. Evropska komisija je 26. novembra 2021 sprejela sklep o upravljanju ERP in Pakt za raziskave in inovacije v Evropi z določenimi prednostnimi nalogami ERP, vključno s programom politike ERA za obdobje 2022-2024.

Avtorja prispevka:

Petra Props, Kemijski inštitut

Peter Kumer, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športLanguage